ثبت نام توان‌تک

1- شرایط و قوانین

شرایط و مقررات جشنواره را مطالعه نموده و قبول دارم.

2- ثبت اطلاعات

 
 
 
 

اعضای تیم

افزودن عضو دیگر
افزودن عضو دیگر
افزودن عضو دیگر
افزودن عضو دیگر

3- مدل ارائه

4- تایید ثبت‌نام