برای دریافت فایل اصلی گزارش عملکرد سال 94 اینجا را کلیک کنید

خلاصه كمكها(ارقام به ريال)

شرح

سال۱۳۹۱

سال۱۳۹۲ سال۱۳۹۳ سال 1394
كمك بلاعوض ازسوی افراد نیكوكار ۳,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵،۸۶۰،۷۲۵،۰۰۰ 3,519,000,000
کمک توسط اعضاء هیئت امناء ــ ــ ــ 175,000,000
سهم اختصاص یافته از سازمان بهزیستی برای آموزش ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۳،۵۰۲،۰۰۰،۰۰۰ 4,734,000,000
كمك از طریق بازارهای خیریه وجشن‌ها ۳,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰

۵,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۹،۰۶۰،۰۰۰،۰۰۰ 8,112,320,000
كمك از طریق حق عضویت ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۷,۴۱۱,۰۰۰

۳۱۶،۰۰۰،۰۰۰ 356,000,000
كمك های غیر نقدی ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۸۱۴،۰۰۰،۰۰۰ 1,303,817,000
كمك بلاعوض برای شعب ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۰,۲۰۰,۰۰۰

۷۲،۰۰۰،۰۰۰ ــ

کمک های دریافتی مربوط به  آموزش عالی

۳,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰

۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲،۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰ 4,729,000,000
سایر کمک های دریافتی ــ ــ ــ 4,949,500,000
جمع دریافتی ها ۱۳,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۵,۶۷۲,۶۱۱,۰۰۰

۲۱،۸۰۴،۷۲۵،۰۰۰ 27,878,637,000
 

خلاصه هزینه ها (ارقام به ريال)

شرح سال۱۳۹۱

سال۱۳۹۲

سال۱۳۹۳ سال 1394
هزینه های پرسنلی ــ ــ ــ 8,828,840,000
هزینه های اداری و آموزشی ــ ــ ــ 453,718,000
هزینه های حق التدریس آموزشی و پرسنل مربوطه ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۶،۴۸۰،۰۰۰،۰۰۰ 2,687,865,000
هزینه‌های كارگاه های آموزشی و توانبخشی ‌و مددكاری ۴۵۸,۷۰۰,۰۰۰ ۵۹۵,۶۶۳,۰۰۰ ۷۰۶،۰۰۰،۰۰۰ 2,683,000,000
هزینه های عمومی واداری مجتمع ۲,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵،۰۰۸،۰۰۰،۰۰۰  
هزینه روابط عمومی، نشریه تبلیغات و مراسم ۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲،۹۹۹،۰۰۰،۰۰۰ 2,917,000,000
بابت اقلام اهدایی از محل کمک های غیر نقدی ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۸۱۴،۰۰۰،۰۰۰ 1,304,797,000
هزینه های انجام شده برای شعب ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۸,۹۴۸,۰۰۰ ۲۲۹،۵۰۰،۰۰۰ 251,600,000
سایر حساب ها و ذخائر ۲,۴۰۰,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲،۴۷۰،۵۲۵،۰۰۰ 200,000,000

هزینه های انجام شده مرکز آموزش عالی

۲,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰

۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳،۰۹۷،۷۰۰،۰۰۰ 3,890,607,000
جمع كل هزینه ها ۱۳,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۵,۶۷۲,۶۱۱,۰۰۰

۲۱،۸۰۴،۷۲۵،۰۰۰ 27,878,637,000

گزارش فعالیت واحد آموزش مجتمع رعد مرکز

گزارش واحد آموزش سال ١٣٩١

سال ١٣٩۲

سال ١٣٩٣ سال 1394
تعداد مراجعه کنندگان

١٩٨ نفر

95 نفر

155 نفر 158 نفر
تعداد پذیرش شدگان

۱۳۹ نفر

۷۸ نفر

96 نفر 80 نفر

تعداد دوره های آموزشی برگزار شده (در سه دوره)

٦٨ نفر

۵۳ دوره

۳۸ دوره

37 دوره
تعداد گواهینامه های صادره از سازمان فنی و حرفه ای

٦٨ مورد

۵۳ مورد ۱۰۷ مورد 152 مورد

تعداد کارآموزان آموزش دیده (طی سه دوره)

۷۳۸ نفر

۷۸۱ نفر

۷٤۱ نفر 767 نفر

گزارش فعالیتهای واحد توانبخشی (فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی) رعد مرکز

تعداد جلسات تعداد افراد تحت پوشش

نوع خدمات

سال ١٣٩١ سال ١٣٩٢ سال ١٣٩٣ سال 1394 سال ١٣٩۲ سال ١٣٩٣ سال 1394

فیزیوتراپی

۱۹۱۱

۹۵۳

۳۱۷٤ 2993

۱۰۱ نفر

۱۱۰ نفر

109 نفر
کاردرمانی ۱۶۱۴

۱۹۹۳

۸۸۱ 2547

۴۰ نفر

٤۸ نفر 54 نفر
گفتاردرمانی -

۱۲۳

۳۹۹ 528

۲۵ نفر

۳۱ نفر 29 نفر
عضویت در خـبـرنـامـه رعــد
لطفا ایمیل و شماره موبایل را وارد کرده و
دکمـه ثـبـت عـضـویـت را کلیـک نمایید.
کلیه حقوق وبسایت متعلق به موسسه رعد است