کارت پستال‌های رعد

بـرای یـادآوری دوسـت داشـتنمان بـه همـه کسـانی کـه می شناسـیم شـاید تنهـایک کارت کافی باشد، اما کارت تبریک رعد تنها یک کارت نیست، این کارت ها از تصاویر دست سازه های افراد دارای معلولیت کارآموز رعد تهیه شده است و هر اثر شناسنامه و‌ داستان دارد.

کارتـی کـه شـما هدیـه می دهیـد، دنیایـی اسـت از عشـق، نوع دوسـتی و عمـل بـه مسـئولیت اجتماعـی؛ تمامـی درآمـد حاصـل از ایـن کارت هـا صـرف تأمیـن هزینه آموزش رایگان و اشتغال افراد دارای معلولیت می شود.
بیاییـد عشـق و مهـر را همـراه بـا کارت هـای تبریـک نـوروزی رعـد بـه بهترین هـای زندگــی خــود هدیــه کنیــد.

ایـن کارت هـا در دو نـوع چاپـی و کارت هـای الکترونیکی قابل سفارش است.
شماره تماس سفارش: ٨٨٣٧١٠٩٦ و ٠٩١٢١١٢٣٨٩٦

 


عضویت در خـبـرنـامـه رعــد
لطفا ایمیل و شماره موبایل را وارد کرده و
دکمـه ثـبـت عـضـویـت را کلیـک نمایید.
کلیه حقوق وبسایت متعلق به موسسه رعد است