با نابینایی هم می توان توانا بود

24 مهر 1395

در این گزارش که در شماره شنبه 24 مهر 1395 هجری خورشیدی به قلم بیتا مهدوی منتشر شد، آمده است: بررسی های سازمان جهانی بهداشت حاکی است که در حال حاضر حدود 180 میلیون نابینا در دنیا زندگی می کنند که 90 درصد آنان به کشورهای در حال توسعه تعلق دارند و در صورتی که تدابیر لازم برای کنترل این عارضه به کار گرفته نشود، تعداد نابینایان جهان تا سال 2020 میلادی 2 برابر خواهد شد واین در حالی است که کشورهای در حال توسعه بیشترین مشکلات را از این بابت، خواهند داشت. خوشبختانه طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی، نزدیک به 80 درصد موارد نابینایی با به کارگیری دانش و فناوری های موجود، قابل پیشگیری و درمان است.


کارشناسان معتقدند، نابینایان علیرغم اینکه توانمندی ها و فعالیت های علمی و فنی بسیاری دارند، متاسفانه هنوز پذیرش شان در جامعه با چالش هایی روبرو است. آمار نشان می دهد که 5.1 درصد از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی نابینایان و کم بینایان هستند وحدود 40 درصد از دانشجویان تحت حمایت بهزیستی، را این عزیزان تشکیل می دهند.


آنان می گویند،برای رسیدگی ریشه ای به مشکلات نابینایان، باید قانون جامع حمایت از معلولان تصویب شود، زیرا در آن، تمامی ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ افراد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ نیز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اعضای یک ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻤﺪن، اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از اینرو مسئولان باید راه را برای احقاق حق و حضور گسترده آنان در جامعه و شکوفایی هر چه بیشتر توانمندی هایشان، هموار کنند.


** تاریخچه ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ


«ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ» از زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎدی ﺑﺮای ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻤﺎد ﻫﺎی گوناگونی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن از اﯾﻦ ﻋﺼﺎ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ اﺳﺖ، ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، اﯾﻦ رﻧﮓ در تمامی کشورها به عنوان ﻋﺼﺎی راﻫﻨﻤﺎی آﻧان، ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و برای اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و یا ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ، ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﻧﻮاع ﺗﺎﺷﻮ و ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ، ﻃﺮاﺣﯽ و ساخته ﻣﯽ ﺷﻮد.


 


اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎ به عنوان وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻤﮑﯽ در رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن، از ﻗﺮن ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﺘﺪاول ﺑﻮده اﺳﺖ، وﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ به شکل اﻣﺮوزی و به عنوان ﻧﻤﺎدی ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن، ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد. در ﺳﺎل 1921 ﻣﯿﻼدی ﯾﮏ ﻋﮑﺎس اﻫﻞ ﺷﻬﺮ «ﺑﺮﯾﺴﺘﻮل» اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم «ﺟﯿﻤﺰ ﺑﯿﮕﺰ» ﮐﻪ بر اﺛﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده بود، ﺑﺮای در اﻣﺎن ﺑﻮدن از ﺧﻄﺮ تصادف با وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ وی در ﺣﺎل رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻮدﻧﺪ، اﺑﺘﮑﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ را ﮐﻪ به راﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ، به کار ﺑﺮد.


ﭘﺲ از آن 2 ﺗﻦ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎ م های دﮐﺘﺮ ﻧﺎول ﭘﺮی، رﯾﺎﺿﯿﺪان و دﮐﺘﺮ ﺟﺎﮐﻮﭘﺲ ﺗﻦ ﺑﺮوک، ﺣﻘﻮﻗﺪان، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را در ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ روز از ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ برﺳﺎﻧﻨﺪ و اﯾﻦ روز را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان «روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن»، ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﻨﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن تمامی ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮی از ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻤﺪن، اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.


** مشکلات عدیده نابینایان


علی همت محمودنژاد ـ رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان در مصاحبه با خبر گزاری مهر اظهارداشته است: در حال حاضر 530 هزار نابینا در کشور زندگی می کنند که با مشکلات عدیده ای مواجه هستند و از اینرو مسئولان با الهام از الگوهای موفق در جامعه نابینایی، باید راه را برای حضور هر چه بیشتر آنان در جامعه، هموار کنند.


وی با بیان این مطلب که دسترسی نابینایان به محیط های فیزیکی و مجازی و دریافت بهنگام اطلاعات، می تواند عامل موثری در موفقیت این افراد و رفع تبعیض های صورت گرفته باشد، می افزاید:متاسفانه هنوز هزاران نفر از افراد نابینا سردرگم دستیابی به مسکن مناسب هستند.


رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان در خصوص خانواده های دارای چند نابینا که ریسک تولدکودک نابینا در آنان بیشتر است، یاد آوری می کند: شایسته است سازمان بهزیستی زندگی این افراد را که مشکلات زیادی دارند، با نگاه ویژه مورد بررسی قرار دهد و هزینه های درمانی برای پیشگیری از ایجاد نابینایی را در این خانواده ها بپردازد.


وی با اشاره به این مطلب که امروزه دیگر داشتن رایانه، تلفن همراه و لپ تاپ از وسایل جدانشدنی نابینایان است، می گوید: باید همه کتابخانه های الکترونیکی به نرم افزارهای فارسی خوان مجهز باشند و صدا و سیما هم به تولید برنامه های آموزشی اقدام کند. همچنین مسئولان باید نسبت به شناسایی و رفع مشکلات دانشجویان نابینا در سراسر کشور، اقدام های مساعد را انجام دهند.محمودنژاد می افزاید: امروزه در بسیاری از کشورها،عصای نابینا حکم چراغ قرمز را در خیابان ها دارد و رانندگان خودروها موظفند در مقابل فردی که با عصای سفید در حال عبور از عرض خیابان است، بلافاصله توقف کنند و راهنمایی و رانندگی نیز باید نسبت به ترویج این فرهنگ در میان رانندگان، اقدام های لازم را به عمل آورد.


وی با بیان این مطلب که یکی دیگر از مشکلات نابینایان، گویا نبودن دستگاه های کارت خوان در کشور است که باعث شده است این افراد با مشکلاتی مواجه شوند، یادآوری می کند: مشکل اشتغال پس از مسکن، بزرگترین چالشی است که در دهه اخیر افراد نابینای تحصیلکرده با آن مواجه شده اند و با آنکه نابینایان به طور چشمگیری تحصیلات عالی کسب کرده اند، متاسفانه شغل مناسب با وضعیت آنان در اختیارشان قرار نمی گیرد، به طوری که بعضی از این افراد با مدارج عالی مجبور به کار در شغل های غیرمرتبط شده اندو به همین دلیل دولت باید برای پرداخت حداقل مستمری به اندازه حقوق پایه کارگران، برای رفع مشکلات زندگی این افراد بکوشد.


** اقدامات موسسه عصای سفید


محمد اعتماد ـ مدیرعامل و رئیس هیات مدیره موسسه عصای سفید به گزارشگر روزنامه اطلاعات می گوید: بررسی های انجام شده حاکی است که بیش از 180 میلیون نفر از جمعیت دنیا دچار اختلال های بینایی هستند و سالانه حدود 7 میلیون نفر از مردم جهان در معرض خطرها و عوامل ایجاد نابینایی، قرار می گیرند.


وی با بیان این مطلب که موسسه خیریه عصای سفید بنا به رسالتی که دارد، حدود 27 سال است که با اهداف آموزشی وتوان بخشی این عزیزان تلاش می کند، می افزاید: این موسسه برای اعتلای نابینایان عزیز به برگزاری کلاس های متعدد و ازجمله آموزش خط بریل،آموزش قرآن،تحرک و جهت یابی،کلاس های سرود،کامپیوتر وزبان خارجی اقدام کرده است. این موسسه خیریه هیچ وجهی از نابینایان دریافت نمی کند و توانبخشی و تحصیلات آنان، رایگان است.


اعتماد با اشاره به این مطلب که در حال حاضرموسسه عصای سفید حدود 400 نفر نابینا و کم بینا را تحت پوشش دارد، یاد آوری می کند: بسیاری از شاگردان ما به مسئولیت های بالایی رسیده اند، مانند دکتر علی صابری که حقوقدان وعضو شورای شهر تهران است مریم حیدر زاده شاعر و شاهوردی که کارشناس شهرداری تهران است.


** مشکلات موسسه عصای سفید


مدیرعامل موسسه عصای سفید در مورد مشکلات آن می گوید: در حال حاضرموسسه برای پذیرش نابینایان، با کمبود جا مواجه است و محل فعلی جوابگوی این عزیزان نیست. زیرا نابینا معلولی است که باید به تنهایی آموزش ببیند ونمی توان برای آموزش این عزیزان کلاس های چند نفره تشکیل داد، زیرا آموزش آنان تک نفره است به همین دلیل ما نیازمند مکان بزرگ و مربیان بیشتری هستیم.


وی با بیان این مطلب که نابینایان از راه های دور به موسسه عصای سفید مراجعه می کنند، می افزاید: آموزش نابینایان وقت زیادی را می طلبد و از این رو مسئولین باید امکانات آن را در اختیار موسسه بگذارند.


اعتماد با اشاره به این مطلب که بررسی های انجام شده حاکی است در سال 1394 حدود35 هزار معلول به جمعیت کشور اضافه شده است، می گوید: امیدواریم بزودی آزمایش های ژنتیکی در کشوربرای مادران باردار اجباری شود. که خوشبختانه قرار شده است دولت 75 درصد هزینه این آزمایش ها را بپردازد و این وظیفه رسانه ها است که به خانواده ها آگاهی های لازم را بدهند تا با انجام آزمایش های ژنتیکی، از تولد فرزند معلول پیشگیری کنند، زیرا وقتی یک فرزند معلول به دنیا می آید، خانواده، محله، شهر وحتی نظام اجتماعی آسیب می بیند.


وی می افزاید: مجلس شورای اسلامی در شهریور پارسال قانونی تصویب کرد که بر اساس آن، حداقل حقوق از کار افتادگی به معلولان پرداخت شود که متاسفانه این رقم ناچیز است و نمی تواند جوابگوی هزینه های زندگی آنان باشد.


** کمبودکلاس های نابینایان


محمد تقی سرمدی ـ عضو هیات مدیره انجمن عصای سفید در مورد مشکلات موسسه یاد شده به گزارشگر روز نامه اطلاعات می گوید: در یک سال اخیرموسسه با کمبود کلاس برای نابینایان مواجه شده است. موسسه عصای سفید در ساختمانی که متعلق به بهزیستی است. فعالیت می کند وفضایی که در اختیار آن است، گنجایش کلاس های مورد نظر را ندارد این عزیزان محلی برای ورزش ندارند و چون کلاس هایی که برای افراد نابینا برگزار می شود تک نفره است، به شدت در مضیقه هستند، به طوری که حتی گروه سرود موسسه که متشکل از 25 نفراست با کمبود کلاس مواجه است و ازاین رو مهم ترین مشکل ما درحال حاضر مکانی است که بتوانیم نابینایان عزیز را در آن جا آموزش دهیم.


وی با بیان این مطلب که عصای سفید یکی از بزرگترین موسسات آموزشی توانبخشی در کشوربا30 کلاس است، می افزاید: امیدواریم با ارتباطی که با شهرداری تهران داشته ایم، برای حل این مشکل اصلی تمهیدات خاصی اندیشیده شود و محل بزرگی رابه این موسسه اختصاص دهند تا کودکان نابینای بیشتری را پذیرش کنیم و آموزش دهیم.


مدیر روابط عمومی موسسه عصای سفید درمورد وضعیت نابینایان یاد آوری می کند: بررسی های انجام شده توسط پلیس راه و مراکز بهداشتی طی 6 ماه اخیر حاکی است که آمار نابینایی افراد به دلیل تصادفات جاده ای روبه افزایش است هنوز در ارتباط با بیماری های چشمی هم کار خاصی انجام نشده است و به همین دلیل افراد زیادی در معرض نابینایی قراردارند. در بخش پیشگیری هم آزمایش های ژنتیکی اهمیت زیادی دارد که خوشبختانه قرار است این آزمایش ها اجباری شود و رایگان شدن آن هم باعث می شود پیشگیری از درمان خیلی راحت تر باشد و آمار تولد کودکان معلول هم کاهش یابد.


وی در پاسخ به این پرسش که برخورد خانواده ها با فرزندان نابینا باید چگونه باشد، می گوید: خانواده ها که کودک نابینا دارند، باید این واقعیت را قبول کنند و از ایجاد تنش در محیط خانواده بپرهیزند، زیرا اغلب این کودکان به علت مشکلی که دارند، ناسازگار هستند. متاسفانه در گذشته این عزیزان در کنج خانه ها بودند، در حالی که امروزه تحصیلات دارند و مشغول به کار هستند.


** شرایط روانی نابینایان


دکتر علی فرجام ـ روانشناس اجتماعی در مورد شرایط روانی نابینایان به گزارشگر روزنامه اطلاعات می گوید: وجود نقص یا اختلال یک یا چند عضو حسی، اختلال حسی خوانده می شود. این افراد بدون کمک های ویژه پزشکی، اجتماعی، تربیتی و آموزشی، قادر به سازگاری مطلوب اجتماعی نیستند. اختلال بینایی یک واژه کلی و نشانگر یک ناتوانی در دیدن است و می تواند از نظر پزشکی خفیف و قابل اصلاح مانند نزدیک بینی، دوربینی و یا شدید و غیر قابل اصلاح مانند کوری یا ضعف شدید بینایی باشد.


وی با بیان این مطلب که امروزه در دنیا 180 میلیون نفر معلول بینایی وجود دارد که از این تعداد حدود 45 میلیون نفر نابینا و نیازمند حمایت های اجتماعی هستند، یاد آوری می کند: بسیاری از این معلولیت ها (کم بینایی و نابینایی) قابل پیشگیری است و می توان از بروز آن ها پیشگیری کرد.


دکترفرجام می گوید: سرخچه، عفونت های دوران بارداری، ضربات و تصادفات، مصرف داروهای غیرمجاز، نبود تغذیه کافی و صحیح، کم تحرکی و در نهایت جریان های خاص روحی، روانی مادران به ویژه در 3 ماهه نخست بارداری هر کدام می تواند عاملی برای بروز نوعی اختلال چشمی و حتی کم بینایی و نابینایی در جنین و نوزاد باشد و به همین دلیل بهداشت جسمی و روانی مادران باردار، بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد. وی با بیان این مطلب که از دست دادن بینایی سبب رنج فراوان برای فرد مبتلا و خانواده او می شود، می افزاید: رفتار با نابینایان در جامعه، می تواند در سرنوشت آنان و حالات روحی و روانی شان تأثیرات زیادی بگذارد، از این رو برای رفتار با نابینایان باید واقع بین باشیم و به آنان بفهمانیم که با دیگران تفاوتی ندارند. نابینایان را با نام صدا کنیم و از کمک هایی که به استقلال و خودکفایی آنان لطمه می زند، بپرهیزیم.


وی یاد آوری می کند: نابینا سعی دارد مستقل باشد ودوست ندارد مورد ترحم واقع شود. او از اطرافیان و مربیان خود می خواهد که اجازه دهند خود او اداره امور خود را به عهده بگیرد و جای وسایل اش را خود انتخاب کند و در این میان، مربیان و اطرافیان صرفاً از دور مراقب آنان باشند تا خطرهای جدی آن ها را تهدید نکند.


این روانشناس اجتماعی با اشاره به این که نابینایان از استعدادهای موسیقی برتری برخوردارند، می گوید: کودکان نابینا توانایی بیش تری در تمرکز و دقت دارند و شنوندگان بهتری هستندکه با اصلاح نظرات و شناخت دقیق تر از شرایط نابینایان می توان به آن ها کمک کرد، بدون این که بی جهت، آنان را مورد ترحم قرار دهیم و یا این که با دلسوزی های بی مورد باعث بر هم زدن استقلال و احساس اعتماد به نفس آنها شویم.


** تعطیلی مجتمع نابینایان در اصفهان


فرهاد ناطقی، مدیر عامل جامعه اسلامی نابینایان استان اصفهان با اشاره به مشکلات آنان می گوید: مجتمع آموزشی ابا بصیر (ویژه نابینایان) در سال 1348 تأسیس و با مشارکت مسئولین دلسوز استان اصفهان وافراد خیر، آن مجتمع از نظر ساختمان و تجهیزات تکمیل شد. متاسفانه در سال 1386 به علل مختلف مجتمع مزبور تعطیل و به دانشگاه غیر انتفاعی راغب اصفهانی اجاره داده شد. این مجتمع تنها مرکز شبانه روزی تحصیلی نابینایان در سطح استان بوده که با تعطیلی آن، امکان تحصیل نابینایان که در روستاها و شهرهای کوچک استان زندگی می کنند، عملاً غیر ممکن شده است.


 


منبع : ایرنا

نظرات

تا کنون نظری برای این مطلب درج نشده است.

درج نظر

ثبت نظر
عضویت در خـبـرنـامـه رعــد
لطفا ایمیل و شماره موبایل را وارد کرده و
دکمـه ثـبـت عـضـویـت را کلیـک نمایید.
کلیه حقوق وبسایت متعلق به موسسه رعد است