گزارش های سالانه موسسه رعد به شرح زیر است


برای دریافت فایل اصلی گزارش عملکرد آذر به آذر 99 اینجا را کلیک کنید

برای دریافت فایل اصلی گزارش عملکرد آذر به آذر 98 اینجا را کلیک کنید

برای دریافت فایل اصلی گزارش عملکرد آذر به آذر 97 اینجا را کلیک کنید

برای دریافت فایل اصلی گزارش عملکرد آذر به آذر 96 اینجا را کلیک کنید

 برای دریافت فایل اصلی گزارش عملکرد آذر به آذر95 اینجا را کلیک کنید

برای دریافت فایل اصلی گزارش عملکرد آذر به آذر 94 اینجا را کلیک کنید

خلاصه كمكها(ارقام به ريال)

شرح سال۱۳۹۲ سال۱۳۹۳ سال 1394 سال 1395
كمك بلاعوض ازسوی افراد نیكوكار ۳,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵،۸۶۰،۷۲۵،۰۰۰ 3,519,000,000 5,274,000,000
کمک توسط اعضاء هیئت امناء ــ ــ 175,000,000 274,000,000
سهم اختصاص یافته از سازمان بهزیستی برای آموزش

۲,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۳،۵۰۲،۰۰۰،۰۰۰ 4,734,000,000 4,328,000,000
كمك از طریق بازارهای خیریه وجشن‌ها

۵,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۹،۰۶۰،۰۰۰،۰۰۰ 8,112,320,000 8,361,000,000
كمك از طریق حق عضویت

۳۷۷,۴۱۱,۰۰۰

۳۱۶،۰۰۰،۰۰۰ 356,000,000 367,000,000
كمك های غیر نقدی

۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۸۱۴،۰۰۰،۰۰۰ 1,303,817,000 835,000,000
كمك بلاعوض برای شعب

۲۲۰,۲۰۰,۰۰۰

۷۲،۰۰۰،۰۰۰ ــ 10,000,000

کمک های دریافتی مربوط به  آموزش عالی

۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲،۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰ 4,729,000,000 3,663,000,000
سایر کمک های دریافتی ــ ــ 4,949,500,000 6,145,000,000
جمع دریافتی ها

۱۵,۶۷۲,۶۱۱,۰۰۰

۲۱،۸۰۴،۷۲۵،۰۰۰ 27,878,637,000 29,257,000,000
 

خلاصه هزینه ها (ارقام به ريال)

شرح

سال۱۳۹۲

سال۱۳۹۳ سال 1394 سال 1395
هزینه های پرسنلی ــ ــ 8,828,840,000 11,060,000,000
هزینه های اداری و آموزشی ــ ــ 453,718,000 325,000,000
هزینه های حق التدریس آموزشی و پرسنل مربوطه

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۶،۴۸۰،۰۰۰،۰۰۰ 2,687,865,000 3,225,000,000
هزینه‌های كارگاه های آموزشی و توانبخشی ‌و مددكاری ۵۹۵,۶۶۳,۰۰۰ ۷۰۶،۰۰۰،۰۰۰ 2,683,000,000 2,894,000,000
هزینه های عمومی واداری مجتمع ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵،۰۰۸،۰۰۰،۰۰۰    
هزینه روابط عمومی، نشریه تبلیغات و مراسم ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲،۹۹۹،۰۰۰،۰۰۰ 2,917,000,000 2,617,000,000
بابت اقلام اهدایی از محل کمک های غیر نقدی

۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۸۱۴،۰۰۰،۰۰۰ 1,304,797,000 835,000,000
هزینه های انجام شده برای شعب ۶۵۸,۹۴۸,۰۰۰ ۲۲۹،۵۰۰،۰۰۰ 251,600,000 180,000,000
سایر حساب ها و ذخائر ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲،۴۷۰،۵۲۵،۰۰۰ 200,000,000 1,441,340,000

هزینه های انجام شده مرکز آموزش عالی

۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳،۰۹۷،۷۰۰،۰۰۰ 3,890,607,000 4,489,000,000
خرید دارایی های ثابت ــ ــ ــ 250,660,000
جمع كل هزینه ها

۱۵,۶۷۲,۶۱۱,۰۰۰

۲۱،۸۰۴،۷۲۵،۰۰۰ 27,878,637,000 29,257,000,000

گزارش فعالیت واحد آموزش مجتمع رعد مرکز

گزارش واحد آموزش   سال ١٣٩٣ سال 1394 سال 1395
تعداد مراجعه کنندگان

95 نفر

155 نفر 158 نفر  
تعداد پذیرش شدگان

۷۸ نفر

96 نفر 80 نفر 192

تعداد دوره های آموزشی برگزار شده (در سه دوره)

۵۳ دوره

۳۸ دوره

37 دوره  
تعداد گواهینامه های صادره از سازمان فنی و حرفه ای ۵۳ مورد ۱۰۷ مورد 152 مورد  

تعداد کارآموزان آموزش دیده (طی سه دوره)

۷۸۱ نفر

۷٤۱ نفر 767 نفر  

گزارش فعالیتهای واحد توانبخشی (فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی) رعد مرکز

تعداد جلسات تعداد افراد تحت پوشش

نوع خدمات

سال ١٣٩2 سال ١٣٩٢ سال ١٣٩٣ سال 1395 سال ١٣٩۲ سال ١٣٩٣ سال 1394 سال 1395

فیزیوتراپی

953

3174

2993 2906

۱۰۱ نفر

۱۱۰ نفر

109 نفر 650
کاردرمانی 1993

881

2547 1725

۴۰ نفر

٤۸ نفر 54 نفر 523
گفتاردرمانی 123

399

528 485

۲۵ نفر

۳۱ نفر 29 نفر 191

عضویت در خـبـرنـامـه رعــد
لطفا ایمیل و شماره موبایل را وارد کرده و
دکمـه ثـبـت عـضـویـت را کلیـک نمایید.
کلیه حقوق وبسایت متعلق به موسسه رعد است