چتر «حقوق شهروندی» بر سر معلولان

12 مهر 1395

مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می یابد که همه افراد یک جامعه از تمام حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی برخوردار بوده و همچنین به فرصت های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دسترسی آسان داشته باشند.


نخستین قاعده عمومی حاکم بر منشور شهروندی عبارت از این امر است که همه اتباع ایران، صرف نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد و... از حقوق شهروندی و تضمینات پیش بینی شده در قوانین و مقررات، برخوردار باشند. اما جامعه ابزارهایی را برای دسته بندی کردن افراد و مجموعه صفاتی که تصور می شود برای اعضای هریک از این دسته ها طبیعی و عادی است، تثبیت می کند؛ بر این مبنا تفکری قالبی در برخورد با افراد شکل می گیرد و برخی از افراد در برخورداری ازحقوق شان، با اختلالاتی مواجه می شود. افرادی که به خاطر داشتن ویژگی یا صفت و نقصانی از سوی جامعه، مورد تحلیل و نقد واقع شده و طرد می شوند بیش از دیگران در برخورداری از حقوق شهروندی با این اختلالات روبه رو می شوند که یکی از عوامل ایجاد کننده آن، معایب مربوط به بدن است؛ و افراد مبتلا به معلولیت بیش از دیگران با این مسأله مواجه هستند.


این افراد در موارد انتخاب مسکن، شغل، مراقبت های بهداشتی و حمایت عمومی مورد تبعیض قرار می گیرند، در صورتی که تمامی شهروندان جامعه بنا به تعریف حقوق شهروندی دارای کرامت انسانی بوده و فارغ از هر تبعیضی حق بهره مندی از امتیازات شهروندی را دارند.


در حال حاضر مهم ترین سند حقوق داخلی ایران در زمینه حمایت از اشخاص دارای معلولیت، علاوه بر قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ایران است که در اردیبهشت ماه سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در این قانون با وجود اینکه نکات مثبتی همچون توجه به مناسب سازی معابر و اماکن عمومی (م 2) موظف کردن بهزیستی به تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی و آموزشی افراد مبتلا به معلولیت با مشارکت خانواده های آنان و همکاری با بخش غیر دولتی و گسترش مراکز تضمین نگهداری آموزش و توانبخشی معلولان (م 3) اشتغال (م 3) و آموزش (م 8) به چشم می خورد که نشان دهنده آن است که قانونگذار دیدگاهی حمایتی – رفاهی نسبت به این قشر از جامعه دارد.


حق آموزش: حق آموزش به عنوان حقی از حق های بشری در اسناد حقوق بشر از جمله میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حقی آزاد و همگانی در تمام سطوح و در مقطع ابتدایی اجباری قلمداد می شود. منشور جهانی حقوق کودک همچنین ماده 4 کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت، بند 9 اصل سوم، همچنین اصل سی ام قانون اساسی این حق را به رسمیت شناخته و دولت را موظف به فراهم آوردن امکانات لازم برای برخورداری از این حقوق کرده است.


قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در ماده 8 مقرر می دارد: «معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی بهره مند شوند». که با وجود تصویب آیین نامه اجرایی این ماده در سال 1384 هنوز این قانون به مرحله اجرا در نیامده است. اما سازمان بهزیستی یکسری کمک هزینه های آموزشی و خدمات تحصیلی برای تمام مقاطع تحصیلی در اختیار توان خواهان قرار می دهد.


تأمین خدمات توانبخشی: ماده 26 کنوانسیون اشخاص دارای معلولیت و سازمان بین المللی کار در بخش 5 نظام پیشنهادات توانبخشی حرفه ای معلولان اقدامات ثمر بخش و مناسبی را جهت توانمندسازی افراد کم توان به دولت ها توصیه می کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول نوزدهم تا بیست و یکم، سی ام، چهل و سوم و... زمینه ایجاد برابری را در جامعه به وجود آورده است و صریحاً مواردی از این برابری ها را بیان می کند. برای رسیدن به برابری و برخورداری از همه فرصت ها، افراد مبتلا به معلولیت همانند سایرین باید از یکسری شرایط و خدمات خاصی برخوردار شوند که ارائه خدمات توانبخشی مهم ترین وظیفه دولت ها در جهت ایجاد فرصت برابر برای توان خواهان تعریف شده است.


حق اشتغال: اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت را موظف به تأمین شرایط مساوی برای احراز مشاغل دانسته است که لازمه برخورداری معلولان از این شرایط، توانمند ساختن آنها از طریق آموزش و حرفه آموزی است. در این ارتباط مواد 107 و 108 و تبصره های 2 و 3 ماده 119 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، دولت را مکلف کرده است که امکانات آموزشی لازم را برای جویندگان کار فراهم سازد و اقدام به ایجاد مراکز کارآموزی خاص معلولان و جانبازان با همکاری وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط نماید.


تبصره 4 ماده 7 قانون جامع نیز سازمان آموزش فنی و حرفه ای را موظف کرده تا آموزش های لازم را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تأمین نماید و بند«د»ماده 3 همین قانون، سازمان بهزیستی را مسئول گسترش کارگاه های آموزشی، حمایتی و تولیدی جهت توانمند سازی معلولان می داند. قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383 دستگاه ها را موظف می کند تا با هماهنگی سازمان بهزیستی 3 درصد از معلولان عادی را در مشاغل متناسب با رعایت مقررات جذب نمایند. بند «الف» ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان 1383 نیز 3 درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی و کارگری) دستگاه های عمومی و دولتی که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند را به افراد مبتلا به معلولیت واجد شرایط اختصاصی می دهد. بی تردید اجرای این قوانین و مقررات مستلزم وجود ضمانت های اجرایی کافی در قانون است.


حق انتخاب مسکن: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در ماده 9 سازمان بهزیستی، وزارت مسکن، بانک ها و بنیاد مسکن را موظف به اقدامات مناسب جهت تأمین مسکن معلولان می کند. این قانون به علت نداشتن ضمانت اجرای کافی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در مجموع می توان گفت نه تنها مجموعه مقررات داخلی بلکه اسناد بین المللی به«حق بر مسکن»معلولان توجه نکرده اند به گونه ای که در کنوانسیون حقوق اشخاص معلول که جامع ترین مقرره جهانی در حراست از حقوق معلولان است این حق به فراموشی سپرده شده است.


نتیجه


قوانین و مقرراتی که در رابطه با معلولان در ایران وجود دارد عمدتاً بر کمک مالی به اشخاص ناتوان و بویژه جانبازان جنگ می پردازد و صرفاً پاره ای امتیازات برای معلولان در نظر گرفته و به مهم ترین اصل مهم بشری یعنی اصل عدم تبعیض و برابری با سایر افراد جامعه توجهی نکرده است. در این قانون جایگاهی مناسب برای ارتقای سطح آگاهی عمومی در نظر گرفته نشده است در حالی که علت بسیاری از موانع دستیابی افراد مبتلا به معلولیت به جایگاهی شایسته، فقدان آگاهی در خصوص توانایی ها و نیازهای آنان است و افزایش سطح آگاهی عمومی بسیاری از مشکلات موجود را حل می کند.


دولت باید با حمایت و تأمین حداقل نیازهای زندگی افراد مبتلا به معلولیت در جامعه زمینه تحقق عدالت و برابری اجتماعی را فراهم آورد. در ایران با توجه به محدودیت منابع مالی و ضعف ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و حقوقی جامعه، این مهم مورد توجه جدی قرار نگرفته و مشکلات عدیده این افراد لاینحل باقی مانده است وتأمین حداقل های زندگی را برای آنها دشوار می کند. لازم است تدابیری جامع و فراگیر اندیشیده شود تا گذر از نگاه ترحم آمیز به رویکرد انسانی کرامت محور و از منظر انسانی برابر اتفاق افتد و بتوان شاهد تحقق ظهور و بروز اجتماعی و حقوقی شایسته افراد مبتلا به معلولیت در جامعه بود.


 


منبع : ایرنا

نظرات

تا کنون نظری برای این مطلب درج نشده است.

درج نظر

ثبت نظر
عضویت در خـبـرنـامـه رعــد
لطفا ایمیل و شماره موبایل را وارد کرده و
دکمـه ثـبـت عـضـویـت را کلیـک نمایید.
کلیه حقوق وبسایت متعلق به موسسه رعد است