توانبخشی در بهزیستی «معلول محور» می‌شود

توانبخشی در بهزیستی «معلول محور» می‌شود

5 اسفند 1395

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از «معلول محور» شدن معاونت توانبخشی در این سازمان خبر داد.

 

حسین نحوی نژاد، در خصوص اولویت‌های معاونت توانبخشی بهزیستی با بیان آنکه این الویت‌ها به چند دسته درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می‌شوند گفت: در سـاختار تشکیلاتی ایـن معاونـت قرار بر این اسـت که حوزه توانبخشـی به یـک حـوزه «معلـول محـور» مبـدل شـود و هر دسـته از معلولان متولی خاص خودشـان را در ایـن حـوزه داشـته باشـند.

 

وی تصریح کرد: خدماتـی کـه بـه معلولان ارائه می شـود در قالب بسـته‌های خدمتی شـامل آموزش، حمایت، توانمند سـازی و... تعریف می شـود که باید با نـگاه تخصصـی و بـا توجـه بـه مطالبـات و نیازهـای معلـولان و شـرایط زندگـی هـر یـک از آنها،خدمت رسـانی انجام شـود

 

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در ادامه اظهار کرد: اولویـت بعـدی بهزیستی دسـته بنـدی و نیـاز سـنجی معلولان در سراسـر کشـور اسـت. بـر اسـاس دسـتور رئیس سـازمان، باید در اسـتانهای مختلف اطلاعاتی همچون آمـار معلولان، علـل شـیوع و بـروز، نـوع معلولیـت و... بررسـی و دسـته بنـدی شـوند تـا منابـع و امکانـات بـه صـورت عادلانه در بین آنها تقسـیم شـود.

 

نحوی نژاد در خصوص راه های دستیابی به اطلاعات و نیاز سنجی هراستان گفت: نظم دهی و هماهنگی اطلاعات درون سازمانی، انجام مطالعات و پژوهش از طریق مرا کز دانشگاهی و استفاده از ظرفیت انجمن‌های صنفی و NGO ها از راه های دستیابی به اطلاعات هر استان و انجام نیازسنجی های دقیق است.

 

به گفته وی، تصویب لایحه اصلاحی قانون جامع حمایت از حقوق معلاولان در صحن علنی مجلس نیز از دیگر اهداف و الویت های مهم بهزیستی است.

 

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در ادامه افزود: همچنیـن تهیـه گـزارش هـای مـدون در زمینـه معلولیـت و معلولاـن در ایـران و ارسـال آن بـه سـازمان ملـل اولویـت دیگـری اسـت کـه باید بـه آن پرداخته شـود، زیرا ایران از سـال1388 بـه کنوانسـیون جهانـی حقـوق افـراد دارای معلولیـت پیوسـته اسـت و بایـد بـه نهـادهـای بیـن المللـی پاسـخگو باشـد و ارسـال ایـن گـزارش هـا بـرای جـذب همـکاری هـای بیـن المللـی ضروری اسـت

.

نحوی نژاد در پایان گفت: سـازمان بهزیسـتی باید بتواند عملکـرد خـود را در معرض دیـد مـردم بگـذارد و بـرای جلـب اعتمـاد همگانـی و اسـتفاده از ظرفیـت‌هـای مردمـی تلاش کند، همچنین باید بتواند صدای افراد ناتوان را بـه گـوش دولتمـردان برسـاند.

 

منبع : ایسنا

نظرات

تا کنون نظری برای این مطلب درج نشده است.

درج نظر

ثبت نظر
عضویت در خـبـرنـامـه رعــد
لطفا ایمیل و شماره موبایل را وارد کرده و
دکمـه ثـبـت عـضـویـت را کلیـک نمایید.
کلیه حقوق وبسایت متعلق به موسسه رعد است